(v.links) Bürgermeister Xaver Ziegler, Siegfried Brablik (Igenhausen) Martin Baumgartner (Mainbach) Erwin Spar mit dem heuer erstmals ausgeschossenen neuen Raiba-Wanderpokal, Matthias Baumgartner (Jugend Hollenbach) Christian Baur mit Gemeindepokal, Alina Brablik (Jugend Igenhausen) Andreas Heider (Hollenbach) und Georg Gschoßmann (Raiffeisenbank Rehling)